TMT: Quý II đạt 2,45 tỷ đồng LNST

Công ty Co phan Ô tô TMT (TMT) thông báo ket qua kinh doanh quý II và 6 tháng dau nam 2011 cua công ty me. Quý II/2011, công ty me TMT dat 228,72 ty dong doanh thu thuan, giam 38,41% so voi cùng ky nam 2010. Loi nhuan gop tu hoat dong kinh doanh chính dat 28,38 ty dong, giam 48,82%.

Doanh thu tài chính dat 10,05 ty dong, giam 56,3% so voi cùng ky nam 2010. LNST quý II dat 2,45 ty dong trong khi cùng ky công ty lãi 17,13 ty dong tuong duong muc giam 85,7%.

Luy ke 6 tháng công ty dat 3,63 ty dong LNST, giam 87% so voi cùng ky. Theo giai trình cua TMT, chính sách kiem che lam phát dã cat giam dau tu công, han che tang truong tín dung dã anh huong lon den tình hình tiêu thu ô tô tai làm luong xe tiêu thu cua công ty giam.

Ngoài ra, lam phát tang dan den chi phí quan lý doanh nghiep cua công ty cuxg tang khien loi nhuan giam.

Chi tiêu Q2/2011 Q2/2010 tang/giam
Doanh thu bán hàng 228.72 371.36 -38.41%
Giá von 200.1 314.41
 
Gía von/DT Thuan 87.49% 84.66%
 
LN gop 28.38 55.45 -48.82%
DT tài chính 10.05 6.43 56.30%
CP tài chính 16.12 18.72
 
CP Lãi vay 9.68 5.06
 
CP bán hàng 5.36 14.02
 
CP Quan lý 12.23 9.03
 
LN thuan  4.72 20.11 -76.53%
LN khác -1.89 -1.54
 
LNTT 2.83 18.58 -84.77%
LNST 2.45 17.13 -85.70%
Loc Anh
 Theo CafeF 
 

 

 

Các bài viết khác
Hỗ trợ
Tư vấn sản phẩm
04.3633.8580 / 0913.482.088
Tư vấn dịch vụ và phụ tùng
1900 54 54 62 / 0912.816.215

Công ty cổ phần ôtô TMT
Địa chỉ: 199B Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 3862 8205 - Fax:
(+84) 3862 8703

Copyright TMT - Thiết kế website bởi ADC Việt Nam