TMT: Mục tiêu lãi ròng 15 tỷ đồng năm 2012

Ngày 2/3, Công ty Co phan Ôtô TMT (mã TMT) dã to chuc hop dai hoi co dông thuong niên nam 2012.

Dai hoi co dông o TMT
Dai hoi co dông o TMT

Theo dó, Dai hoi co dông TMT dã thông qua ke hoach kinh doanh nam 2012 voi doanh thu dat 1.000 ty dong, tang 13,25% so voi nam 2011; loi nhuan sau thue dat 15 ty dong, tang 964,63% so voi nam 2011 (1,55 ty dong); co tuc 5%.

Bên canh dó, Dai hoi co dông TMT cung dã thông qua chu truong huy dong 130 ty dong von de nâng cao nang luc tài chính, san xuat, lap ráp xe du lich... Giá phát hành không thap hon giá thi truong tai thoi diem chào bán hoac giá tri so sách tai thoi diem gan nhat.

Ngoài ra, Dai hoi co dông TMT dã bau hoi dong quan tri nhiem ky 2012-2016 voi 7 thành viên và Ban kiem soát voi 3 thành viên.

Dánh giá nhung khó khan, thuan loi, Ban Tong giám doc TMT dã nhan dinh: Công ty dã có he thong manh luoi cap 1 dat tiêu chuan 4S rong khap trên 40 tinh thành. Hien dang tiep tuc trien khai mo rong o ca 63 tình thành trong ca nuoc. Khó khan lon nhat cua TMT là viec that chat tín dung cua các ngân hàng thuong mai và lãi suat cho vay quá cao, anh huong lon den viec tiêu thu xe. Chính vì vay nam 2011, các chi tiêu san xuat kinh doanh deu không dat ke hoach de ra.

De hoàn thành nhiem vu nam 2012, Ban Tong giám doc dã de ra 5 nhiem vu trong tâm, cap bách, trong dó có viec thay doi san pham, phát trien kinh doanh thuong mai các loai xe ô tô du lich thuong hieu toàn cau CBU ( nguyên chiec) de quang bá, tiep thi cho các san pham CKD lap ráp trong thoi gian toi. Tien hành di roi Nhà máy ô tô Cuu Long trong quý 2-2012 sang nhà máy moi de dáp ung yêu cau moi.

Trong dó có viec kien toàn bo máy theo huong Chu tich HDQT kiêm TGD và da so các uy viên HDQT là Phó TGD. Kien toàn bo máy to chuc cua 2 trung tâm bán hàng, tap trung nang luc cho doi ngu cán bo quan lý công tác bán hàng...

T.T (theo GTVT)

Các bài viết khác
Hỗ trợ
Tư vấn sản phẩm
04.3633.8580 / 0913.482.088
Tư vấn dịch vụ và phụ tùng
1900 54 54 62 / 0912.816.215

Công ty cổ phần ôtô TMT
Địa chỉ: 199B Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 3862 8205 - Fax:
(+84) 3862 8703

Copyright TMT - Thiết kế website bởi ADC Việt Nam