Công bố thông tin số 354/TB-TMT-HĐQT ngày 26/4/2019 về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần ô tô TMT diễn ra tốt đẹp và đúng thủ tục, trình tự theo Quy định

Thông báo
26/04/2019 15:30

Công bố thông tin số 354/TB-TMT-HĐQT ngày 26/4/2019 về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần ô tô TMT diễn ra tốt đẹp và đúng thủ tục, trình tự theo Quy định

Công bố thông tin số 354/TB-TMT-HĐQT ngày 26/4/2019 về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần ô tô TMT diễn ra tốt đẹp và đúng thủ tục, trình tự theo Quy định. Tải tại đây!

Tin khác