Công văn số 40/TMT-TCKT ngày 20/1/2019 về việc Giải trình KQSXKD Quý IV và Năm 2018