Giải trình số 241/TMT-TCKT ngày 30/3/2019 về việc Giải trình chênh lệch KQSXKD năm 2018 giữa BCTC kiểm toán và BCTC quý

Báo cáo tài chính
01/04/2019 10:21

Giải trình số 241/TMT-TCKT ngày 30/3/2019 về việc Giải trình chênh lệch KQSXKD năm 2018 giữa BCTC kiểm toán và BCTC quý

 Giải trình số 241/TMT-TCKT ngày 30/3/2019 về việc Giải trình chênh lệch KQSXKD năm 2018 giữa BCTC kiểm toán và BCTC quý . Tải tại đây!

Tin khác